Δικαιολογητικά που Υποβάλλονται στο Δικηγορικό Σύλλογο για τη Χορήγηση Πιστοποιητικού Άσκησης


 

1. Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης (έντυπη από το Σύλλογο)

2. Βεβαίωση του Δικηγόρου, από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα της άσκησής σας

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86. ότι δεν εμπίπτετε στις διατάξεις των άρθρων 26, 62 και 63 του «Κώδικα περί Δικηγόρων» (ασυμβίβαστα).

4. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α' αναλυτικό). Για τους στρατευμένους βεβαίωση της μονάδας ότι υπηρετούν