ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Π Ρ Α Ξ H 229/2020Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπ' όψη :

1] το άρθρο τρίτο της με αρ.πρωτ.ΔΙα/ΓΠ.οικ. 18176/15-3-2020 ΚΥΑ [ΦΕΚ Β/864/15.03.2020], με την οποία επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, λόγω της πανδημίας του covid-19, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, το άρθρο τέταρτο της με αρ.πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.21159/27- 3-2020 ΚΥΑ [ ΦΕΚ Β/1074/27.03.2020], με την οποία επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, λόγω της πανδημίας του covid-19, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020, το άρθρο τέταρτο της με αρ.πρωτ. ΔΙ α/ΓΠ.οικ.24403/11-4-2020 ΚΥΑ[ΦΕΚ Β/1301/11.04.2020], με την οποία επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, λόγω της πανδημίας του covid-19, για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020, το άρθρο τέταρτο της με αρ.πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804/25-4-2020 ΚΥΑ [ΦΕΚ Β/ 1588/25.04.2020), με την οποία επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, λόγω της πανδημίας του covid-19, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020, το άρθρο τέταρτο της αρ.πρωτ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 30340/15-5-2020 ΚΥΑ [ΦΕΚ Β/ 1857/15.05.2020], με την οποία επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, λόγω της πανδημίας του covid-19, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020,

2] το άρθρο 74 Ν.4690/2020 [ΦΕΚ Α/104/30.5.2020 ] «περί κύρωσης των α] από 13-4-2020 ΠΝΠ και β] από 1-5-2020 ΠΝΠ «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του covid-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα [Α'90]>>, στο οποίο ορίζονται οι διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης,

3] ότι οι υποθέσεις του Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Θράκης που είχαν προσδιοριστεί προς συζήτηση στις δικάσιμους του χρονικού διαστήματος από 16-3-2020 έως και 31-5-2020 ματαιώθηκαν για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας και δεν συζητήθηκαν,

ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως για τις ως άνω υποθέσεις ημεροχρονολογία συζήτησης τους στο ακροατήριο σε σύντομη κατά το δυνατόν δικάσιμο και κατά προτεραιότητα.

ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ οίκοθεν την εγγραφή των υποθέσεων στα οικεία πινάκια των δικασίμων, με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου, η οποία (εγγραφή), θα ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων και θα γνωστοποιηθεί, πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους της Περιφέρειας του Εφετείου και αν απαιτείται σε δικηγορικό σύλλογο άλλης Περιφερείας, εκτός του Εφετείου Θράκης, καθώς και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως ακολούθως :

1. Για τη δικάσιμο της 10-7-2020 θα εγγραφούν : Από τη δικάσιμο της 20-3-2020 [46] υποθέσεις στο πινάκιο του Μονομελούς και [18] υποθέσεις στο
πινάκιο του Τριμελούς.

2. Για τη δικάσιμο της 11-9-2020 θα εγγραφούν: α)Από τη δικάσιμο της 20-3-2020 [7] υποθέσεις στο πινάκιο Μονομελούς, β)Από τη δικάσιμο της 10-4-
2020 [42] υποθέσεις στο πινάκιο Μονομελούς και γ)από τη δικάσιμο της 10-4-2020 [19] υποθέσεις στο πινάκιο του Τριμελούς.

3. Για τη δικάσιμο της 25-9-2020 θα εγγραφούν: α)Από τη δικάσιμο της 10-4-2020 [12] υποθέσεις στο πινάκιο Μονομελούς, β)Από τη δικάσιμο της 8-5-
2020 [8] υποθέσεις στο πινάκιο Μονομελούς και γ)από τη δικάσιμο της 8-5-2020 [3] υποθέσεις στο πινάκιο του Τριμελούς.

4. Για τη δικάσιμο της 9-10-2020 θα εγγραφούν: Από τη δικάσιμο της 8-5-2020 [18] υποθέσεις στο πινάκιο Μονομελούς και β)από τη δικάσιμο της 8-5-
2020 [3] υποθέσεις στο πινάκιο του Τριμελούς.

5. Για τη δικάσιμο της 23-10-2020 θα εγγραφούν: Από τη δικάσιμο της 8-5-2020 [20] υποθέσεις στο πινάκιο Μονομελούς και β)από τη δικάσιμο της 8-5-
2020 [7] υποθέσεις στο πινάκιο του Τριμελούς.

6. Για τη δικάσιμο της 6-11-2020 θα εγγραφούν: α)Από τη δικάσιμο της 8-5-2020 [8] υποθέσεις στο πινάκιο Μονομελούς, β)Από τη δικάσιμο της 22-5-
2020 [7] υποθέσεις στο πινάκιο Μονομελούς, γ)από τη δικάσιμο της 8-5-2020[3] υποθέσεις στο πινάκιο του Τριμελούς και δ)από τη δικάσιμο της 22-5-2020 [7] υποθέσεις στο πινάκιο του Τριμελούς.

7. Για τη δικάσιμο της 20-11-2020 θα εγγραφούν: Από τη δικάσιμο της 22-5-2020 [30] υποθέσεις στο πινάκιο Μονομελούς και β)από τη δικάσιμο της
22-5-2020 [10] υποθέσεις στο πινάκιο του Τριμελούς.

8. Για τη δικάσιμο της 4-12-2020 θα εγγραφούν: Από τη δικάσιμο της 22-5-2020 [18] υποθέσεις στο πινάκιο Μονομελούς.

 

Κομοτηνή 4-6-2020

Η Διευθύνουσα του Εφετείου Θράκης


ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΩΤΣΙΔΟ; ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.