ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΩΣ 18-1-21


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΞΗΣ 2/2021

 

 

Ο  Ειρηνοδίκης Αναστάσιος Δοματζόγλου ,λαμβάνοντας υπόψιν του,

την ΚΥΑ με αριθμό  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 1293 / 8-1-21 (ΦΕΚ τεύχος B΄ 30 / 8-1-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.,

ιδίως το άρθρο 1 περ. 4 της ως άνω ΚΥΑ κατά την οποία, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών του, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ' ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας .

τις υπ’αριθ. 532/3-11-2020, 533/3-11-2020, 547/9-11-20 πράξεις του διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Καβάλας,

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 18  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021  ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ :  

Α) της υπ’αριθ. 532/3-11-2020 πράξεως του διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Καβάλας

Β) της υπ’αριθ. 533/3-11-2020 πράξεως του διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Καβάλας, με την διαφορά ότι εντός του ακροατηρίου επιτρέπονται έως 15 άτομα, πλέον του δικαστού, του γραμματέως και του δικαστικού επιμελητού. 

Γ) της υπ’αριθ. 547/9-11-20 πράξεως του διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Καβάλας, εκτός  από την παρ. 8 που ρύθμιζε ζητήματα μόνο της Δευτέρας 9-11-20.

KAI ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ

Α) Το δικαστήριο θα λειτουργεί στα πλαίσια της ως άνω ΚΥΑ 1293 / 8-1-21.

Β) Συνεχίζουν να διεξάγονται στο ακροατήριο, οι βεβαιώσεις του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου που διενεργείται στα πλαίσια συναινετικού διαζυγίου, κατά το άρθρο 1441 παρ. 3, β του ΑΚ.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ ότι ιδίως

 Όπως ορίζεται στην ως άνω ΚΥΑ 1293/2021  ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την αναστολή :

  • οι προθεσμίες και εν γένει οι δίκες της τακτικής διαδικασίας( άρθ.1 , παρ. 4 περ. 5 , παρ. βα και ββ ΚΥΑ 1293/2021 ) και συνεπώς κάθε πράξη και ιδίως οι ένορκες βεβαιώσεις , που αφορά στις δίκες αυτές διεξάγεται κανονικά,
  • οι προθεσμίες που προβλέπονται στα νέα άρθρα 4Δ , 4ΣΤ, 4Η, 40, 41, 4ΙΑ, 4ΙΒ και 4ΙΣΤ του Ν. 3869/2010( άρθ.1 , παρ. 4 περ. 5 , παρ. βα ΚΥΑ 1293/2021) και συνεπώς το διάστημα από 11-1-21 έως 18-1-2021 υπολογίζεται στην προθεσμία για την κατάθεση της αίτησης επαναπροσδιορισμού (που επέχει θέση δικογράφου κλήσεως μετά από ματαίωση) καθώς και για την επίδοση της αιτήσεως επαναπροσδιορισμού ( καθόσον οι λοιπές προθεσμίες δεν άρχισαν ακόμη για καμμία υπόθεση).
  • οι δίκες ειδικών διαδικασιών, ασφαλιστικών μέτρων και εκουσίας δικαιοδοσίας στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες( άρθ.1 , παρ. 4 περ. 5 , παρ. βστ, βζ και βη ΚΥΑ 1293/2021 ) και συνεπώς επιτρέπεται και η κατάθεση των σχετικών αιτήσεων και αγωγών. Η δήλωση ότι δεν θα εξετασθούν μάρτυρες υποβάλλεται από όλους τους διαδίκους ή τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών και πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε έως τις 13:00 της προτεραίας της δικασίμου με email , άλλως η συζήτηση θα ματαιούται με απόσυρση από το πινάκιο και δεν θα εκφωνούνται. Οι ένορκες βεβαιώσεις που θα χρησιμοποιηθούν  για κάθε ειδική διαδικασία , ασφαλιστικά μέτρα και την εκουσία δικαιοδοσία, προς απόδειξη χωρίς μάρτυρες διεξάγονται κανονικά.
  • Οι καταθέσεις και εν γένει οι δίκες προσημειώσεων ( συναινετική εγγραφή , ανάκληση και μεταρρρύθμιση) έως 31-3-2021, διεξάγονται κανονικά με την έγγραφη διαδικασία , όπως ορίσθηκε με το άρθρο 161 του Ν 4764/2020( ΦΕΚ Α 256/223-12-2020)

ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΤΑΙ η Γραμματέας του δικαστηρίου να κοινοποιήσει την παρούσα στον Δ.Σ.Κ. και στους υπαλλήλους και δικαστές του Ειρηνοδικείου Καβάλας.

 

Καβάλα  11 Ιανουαρίου 2021

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΜΑΤΖΟΓΛΟΥ

 

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.