ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΑΣΟΥ 26/04/21


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΑΣΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΞΗΣ  87/2021

 

Η Ειρηνοδίκης Γραμματούλα Σαλταρή, λαμβάνοντας υπόψη την Κ.Υ.Α.  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24489/16-4-2021   ( ΦΕΚ τεύχος  Β΄  1558/17-4-2021)     «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.»

ιδίως το άρθρο 1 παρ. 4 της ως άνω ΚΥΑ κατά την οποία, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών του, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ' ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας .

το άρθρο 83 του Ν 4790/20 όπως ερμηνεύθηκε με το άρθρο 25 του Ν 4792/21

το ότι οι Π.Ε. Καβάλας και Θάσου από 17-4-21 τέθηκαν σε κατάσταση επιπέδου πολύ αυξημένου κινδύνου

- το γεγονός στις 5.1.2021 αποχώρησε από την Υπηρεσία η αποσπασθείσα δικαστική Γραμματέας και δεν υπάρχει καθημερινή παρουσία δικαστικού Γραμματέως στην Υπηρεσία,

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟ 19.4.2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 6.00 π.μ. ΜΕΧΡΙ 26.4.2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 6.00 π.μ. ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1)Το δικαστήριο θα λειτουργεί αυστηρά στα πλαίσια της ως άνω νέας Κ.Υ.Α. 22439/9-4-2021 και θα διεξάγονται μόνον όσες διαδικαστικές ή άλλες πράξεις και ενέργειες υπόκεινται σε λήξη προθεσμίας ή λήξη χρόνου παραγραφής . Εφόσον λοιπόν δεν θα συντρέχει περίπτωση λήξης προθεσμίας ή λήξης χρόνου παραγραφής :

Δεν θα διεξάγονται οι βεβαιώσεις του γνησίου της υπογραφής των συζύγων επί συναινετικού διαζυγίου.

Δεν επιτρέπεται  η κατάθεση διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου.

Δεν επιτρέπεται  η δημοσίευση διαθηκών.

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων και αγωγών, συμπεριλαμβανομένων της τακτικής διαδικασίας.

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση ενδίκων μέσων.

Δεν θα γίνονται  δηλώσεις αποποιήσεως – αποδοχής κληρονομίας

Δεν θα διεξάγονται ένορκες βεβαιώσεις εκτός από εκείνες που θα χρησιμοποιηθούν σε δίκες τακτικής διαδικασίας ή που αφορούν σε εξωδικαστικές διαδικασίες των οποίων οι προθεσμίες δεν ανεστάλησαν ( πχ για την διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών ).

Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις σωματείων περί συστάσεώς τους ή τροποποιήσεως των καταστατικών τους.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών με φυσική παρουσία, η οποία επιτρέπεται μόνον ηλεκτρονικά.

2) Η πράξη 84/14.4.2021 για την έναρξη όλων των διαδικασιών του δικαστηρίου πλην των δικών, που δεν γίνονται με βάση τις εκάστοτε Κ.Υ.Α., αναστέλλεται μέχρι την έξοδο της Π.Ε. Θάσου από την κατάσταση επιπέδου πολύ υψηλού κινδύνου: 

3) Οι συναλλαγές με τους δικηγόρους και πολίτες γίνεται μόνον με ραντεβού μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση.

4)  Η προκαταρκτική εξέταση και η προανάκριση θα συνεχίσουν να διεξάγονται κανονικά, με την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας που έχουν προαναγγελθεί από την Υπηρεσία.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ

Α ] Το χρονικό διάστημα από τις 19-4-2021 έως  και 26-4-2021 και ώρα 06:00 υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων, καθώς και στις προθεσμίες παραγραφής των συναφών αξιώσεων ( άρθρο 1 παρ.1 του Ν 4790/2021 σε συνδυασμό με το άρθρο 25 Ν 4792/21).

Β ] Το χρονικό διάστημα από 7-11-20 έως και 16-4-2021 δεν υπολογίζεται στις ως άνω προθεσμίες και παραγραφές ( άρθρο 1 παρ.1 του Ν 4790/2021 σε συνδυασμό με το άρθρο 25 Ν 4792/21).

 ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ  από την αναστολή , με βάση την ως άνω νέα Κ.Υ.Α. ( επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου )  :

  • οι δίκες της τακτικής διαδικασίας ( όχι οι καταθέσεις ) και συνεπώς κάθε πράξη και ιδίως οι ένορκες βεβαιώσεις, που αφορά στις δίκες αυτές διεξάγεται κανονικά,
  • Οι δίκες ( όχι οι καταθέσεις για νέες υποθέσεις και διαφορές ) που έχουν ως αντικείμενο ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας και εργατικές διαφορές, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο και διεξάγονται με φυσική παρουσία πληρεξουσίων δικηγόρων και διαδίκων.
  • Οι δίκες υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας και υποθέσεων υπερχρεωμένων του Ν 3869/10 στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, αποκλειστικά με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων και την προτεραία της δικασίμου έως τις 13:00 λαμβάνει χώρα έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικασθεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, η οποία κοινοποιείται στις γραμματείες των δικαστηρίων με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Εφόσον όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλει δήλωση κατά το προηγούμενο εδάφιο, η υπόθεση συζητείται παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί η δήλωση του ανωτέρω εδαφίου από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, οι υποθέσεις αποσύρονται και δεν συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων
  • οι προθεσμίες που προβλέπονται στα νέα άρθρα 4Δ , 4ΣΤ, 4Η, 40, 41, 4ΙΑ, 4ΙΒ και 4ΙΣΤ του Ν. 3869/2010 και συνεπώς το διάστημα από 19-4-21 έως 26-4-2021 ( 06:00) υπολογίζεται στην προθεσμία για την κατάθεση της αίτησης επαναπροσδιορισμού ( που επέχει θέση δικογράφου κλήσεως μετά από ματαίωση) καθώς και για την επίδοση της αιτήσεως επαναπροσδιορισμού ( άρθρο 83 παρ. 1 περ. δ του Ν 4790/2021 σε συνδυασμό με την σιγή της νέας Κ.Υ.Α. και την λήξη των αναστολών των προθεσμιών κατά το άρθρο 25 Ν 4792/20).
  • οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο:

εργατικές διαφορές, στις οποίες δύναται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο

αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, στις οποίες δύναται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο

εγγυοδοσίας, στις οποίες δύναται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο

εγγραφής ή εξάλειψης ή μεταρρύθμισης συναινετικής προσημείωσης υποθήκης που διεξάγονται μόνον εγγράφως ( άρθρο 161 του Ν 4764/2020 σε συνδυασμό με Υ.Α. 16737/2021 ΦΕΚ Β` 1226/30.03.2021)

εγγραφής ή εξάλειψης ή μεταρρύθμισης προσημείωσης με αντιδικία στις οποίες δύναται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο

συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ, στις οποίες δύναται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.

  • Η διαδικασία κήρυξης ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας (άρθρο 803 παρ. 3 ΚΠολΔ) κατά την οποία δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.
  • τα πιστοποιητικά η αίτηση των οποίων υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
  • Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι οποίες συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων.

Παρακαλείστε να μην προσέρχεστε στο κατάστημα χωρίς ραντεβού, αλλιώς δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτησή σας, και να προβαίνετε σε υποβολή των όποιων αιτημάτων σας μόνον μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Θάσος, 19.4.2021

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΑΣΟΥ

 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΑ ΣΑΛΤΑΡΗ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.