ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 26/7/21


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΞΗΣ 124/2021

 

Η  Ειρηνοδίκης Ισιδώρα Αβράμ, λαμβάνοντας υπόψιν της,

την με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 44779 (ΦΕΚ Β' 3117/16-07-2021) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00».

ιδίως την παράγραφο 3 του άρθρου 1.1. ως άνω ΚΥΑ κατά την οποία, μεταξύ άλλων  ορίζεται ότι με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών του, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ' ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας .

τις υπ’ αριθ. 115/2020, 116/2020, 126/2020 και 127/2020, 120/2021 πράξεις της ανωτέρω διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Παγγαίου,

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Από  Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00,  ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ:  

            Των υπ' αριθμ. 115/2020, 116/2020 και 126/2020, 127/2020, 120/2021 πράξεων της διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Παγγαίου με την διαφορά ότι εντός του ακροατηρίου επιτρέπονται έως 15 άτομα, πλέον του δικαστού, του γραμματέως και του δικαστικού επιμελητού ΚΑΙ  

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ

κατά το διάστημα από  16 Ιουλίου και 26 Ιουλίου 2021 ώρα 06:00, 

1)Το δικαστήριο θα λειτουργεί στα πλαίσια της ως άνω νέας Κ.Υ.Α. 44779 (ΦΕΚ Β' 3117/16-07-2021) και της υπ'αριθ. 13 /2021 Ολομελείας του Πρωτοδικείου Καβάλας

2) Οι συναλλαγές με τους δικηγόρους και πολίτες γίνεται μόνον με ραντεβού μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση.

3) Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται μόνον μετά από υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά.

4) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι οποίες θα συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων.

5) Στους Δικαστικούς Λειτουργούς και Δικαστικούς Υπάλληλους του Ειρηνοδικείου Παγγαίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία εντός των εγκαταστάσεων του Ειρηνοδικείου εφαρμόζεται το υποχρεωτικό μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self test) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εβδομαδιαία βάση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των υπ' αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 24527 (ΦΕΚ Β' 1582/19-4- 2021) και ΔΙα/ΓΠ.οικ. 26390 (ΦΕΚ Β' 1686/24-4-2021) Κ.Υ.Α.  αντίστοιχα.

6) Ενόψει και της λήξης της αναστολής ως προς τις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων, καθώς και τις προθεσμίες παραγραφής των συναφών αξιώσεων( άρθ. 83 του Ν 4790/20 όπως ερμηνεύθηκε με το άρθρο 25 του Ν 4792/21) η Γραμματεία θα διεξάγει κάθε διαδικασία όπως ενδεικτικώς αναφερόμενα: αιτήσεις κληρονομητηρίων, απογράφων, δηλώσεων αποποιήσεως - αποδοχής κληρονομίας, καταθέσεις ενδίκων μέσων, αγωγών, διαταγών πληρωμής, σωματείων κλπ και δημοσίευση διαθηκών, που θα γίνεται κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα υπηρεσιών του Δικαστηρίου.

7) Η Γραμματεία θα διεξάγει όλες τις εργασίες, με τους όρους ασφαλείας για τον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης της πανδημίας,  όπως έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα (βλ. παραπάνω πράξεις).

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ

Δεδομένου ότι από 1-7-2021 έως 31-8-21 το δικαστήριο λειτουργεί στα πλαίσια της υπ' αριθ. 13/21 Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Καβάλας, σύμφωνα και με την παραπάνω Κ.Υ.Α.:

α) οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων εξαιρούνται πλέον από την αναστολή στο σύνολό τους και όταν δικάζονται κατά την διάρκεια του τρέχοντος θερινού τμήματος θα δικάζονται με μάρτυρες, εκτός από τις συναινετικές προσημειώσεις για τις οποίες ισχύει η έγγραφη διαδικασία έως 30-9-2021 (άρθρο 104 παρ. 1 Ν. 4812/2021  ),

β) μόνον έως την 31η.7.2021 παρέχεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς, ήτοι χωρίς καταβολή μεγαροσήμου και τέλους αναβολής και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ.( παρ.2 και 11 του  άρθρου 105 Ν 4812/2021),

γ) στις προθεσμίες των άρθρων 4Η, 4ΙΑ, 4ΙΣΤ και 4ΙΖ του ν. 3869/2010 ( υπερχρεωμένων πλατφόρμας) δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστημα από 1η  έως 31η  Αυγούστου (παρ.2  άρθρο 103  Ν. 4812/2021 )

δ) εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να το δηλώσουν στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ η Γραμματέας του δικαστηρίου να κοινοποιήσει την παρούσα στον Δ.Σ.Κ. και στους υπαλλήλους και δικαστές του Ειρηνοδικείου Καβάλας.

 

Ελευθερούπολη,  16 Ιουλίου 2021

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΑ ΑΒΡΑΜ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.