ΕΙΣΟΔΟΣ

Σύνδεση Εγγραφή

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Νέα / Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 13/09/21


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΡΑΞΗΣ   162/2021

 

Η  Ειρηνοδίκης Ισιδώρα Αβράμ, λαμβάνοντας υπόψιν της,

την Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/3-9-2021 (ΦΕΚ τεύχος Β΄ 4054/4-9-2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα , 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.».   ιδίως την παράγραφο 3 του άρθρου 1.1. ως άνω ΚΥΑ κατά την οποία, μεταξύ άλλων  ορίζεται ότι με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών του, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ' ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας .

τις υπ’ αριθ. 115/2020, 116/2020, 126/2020 και 127/2020, 159/2021 πράξεις της ανωτέρω διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Παγγαίου,

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Από  Δευτέρα , 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.» ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ:  

            Των υπ' αριθμ. 115/2020, 116/2020 και 126/2020, 127/2020, 159/2021 πράξεων της διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Παγγαίου με την διαφορά ότι εντός του ακροατηρίου επιτρέπονται έως 15 άτομα, πλέον του δικαστού, του γραμματέως και του δικαστικού επιμελητού ΚΑΙ  

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ

κατά το διάστημα από  Δευτέρα , 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.»

1) Το δικαστήριο θα λειτουργεί στα πλαίσια της ως άνω νέας Κ.Υ.Α. 53950/3-9-2021 και σύμφωνα με το πρόγραμμα υπηρεσιών Σεπτεμβρίου.

2) Οι συναλλαγές με τους δικηγόρους και πολίτες γίνεται μόνον με ραντεβού μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση.

3) Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται μόνον μετά από υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά.

4) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι οποίες θα συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων.

5) Στους Δικαστικούς Λειτουργούς και Δικαστικούς Υπάλληλους του Ειρηνοδικείου Παγγαίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία εντός των εγκαταστάσεων του Ειρηνοδικείου εφαρμόζεται το υποχρεωτικό μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self test) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εβδομαδιαία βάση.

6) Ενόψει και της λήξης της αναστολής ως προς τις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων, καθώς και τις προθεσμίες παραγραφής των συναφών αξιώσεων( άρθ. 83 του Ν 4790/20 όπως ερμηνεύθηκε με το άρθρο 25 του Ν 4792/21) η Γραμματεία θα διεξάγει κάθε διαδικασία όπως ενδεικτικώς αναφερόμενα: αιτήσεις κληρονομητηρίων, απογράφων, δηλώσεων αποποιήσεως - αποδοχής κληρονομίας, καταθέσεις ενδίκων μέσων, αγωγών, διαταγών πληρωμής, σωματείων, δημοσίευση διαθηκών σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δικαστηρίου κλπ.

7) Η Γραμματεία θα διεξάγει όλες τις εργασίες, με τους όρους ασφαλείας για τον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης της πανδημίας,  όπως έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα (βλ. παραπάνω πράξεις).

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ

α) ότι οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων εξαιρούνται πλέον από την αναστολή στο σύνολό τους και δικάζονται με μάρτυρες, εκτός από τις συναινετικές προσημειώσεις για τις οποίες ισχύει η έγγραφη διαδικασία έως 30-9-2021 (άρθρο 104 παρ. 1 Ν. 4812/2021 ),

β) ότι πλέον ΔΕΝ  παρέχεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς, ήτοι χωρίς καταβολή μεγαροσήμου και τέλους αναβολής και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ.( παρ.2 και 11 του  άρθρου 105 Ν 4812/2021),

γ) Έως 30-9-2021 συνεχίζεται το μέτρο της κατανομής των υποθέσεων στην δικάσιμο από τον δικαστή (παρ. 2 και 11 άρθρου 105 Ν 4812/2021) με πράξη του που δημοσιεύεται και στον ιστότοπο του δικαστηρίου, την προηγουμένη της δικασίμου  εργάσιμη ημέρα, μετά τις 13:00, προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των παραγόντων της δίκης και η έκθεσή τους στον κίνδυνο πανδημικής μολύνσεως.  Στις υποθέσεις αυτές :

  • εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να το δηλώσουν στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος ( παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν 4812/2021 ),    
  1. Οι διάδικοι μπορούν να προσκομίσουν ένορκες βεβαιώσεις που λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρου κατά τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 105 του Ν 4812/2021,  
  • αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, η οποία υποβάλλεται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας (παρ. 2 του άρθρου 105 του Ν 4812/2021).    

ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ η Γραμματέας του δικαστηρίου να κοινοποιήσει την παρούσα στον Δ.Σ.Κ. και στους υπαλλήλους και δικαστές του Ειρηνοδικείου Καβάλας.

 

Ελευθερούπολη,  6 Σεπτεμβρίου 2021

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΑ ΑΒΡΑΜ\

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Copyright © 2016. All Rights Reserved.